Logo Carrots & Beans

  ALGEMENE VOORWAARDEN CARROTS AND BEANS: 2016

  Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 8 september 2016

  TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op - en maken onlosmakelijk deel uit van - iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Carrots and Beans ,onderdeel van Young Family Media B.V. te Utrecht (verder te noemen "Carrots and Beans") te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: eenieder die gebruik maakt van de diensten van Carrots and Beans; particuliere gebruiker: een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep; bedrijfsmatige gebruiker: een gebruiker handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep; berichten: door de gebruiker geplaatste tekst en/of beeldmateriaal op http://carrotsandbeans.nl/. Hieronder worden mede begrepen advertenties en berichten op een weblog of forum onder beheer van Carrots and Beans.
 3. Deze algemene voorwaarden bestaan uit:
  1. algemene voorwaarden;
  2. bijzondere voorwaarden voor particuliere gebruiker;
  3. bijzondere voorwaarden voor bedrijfsmatige gebruiker. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere voorwaarden van Carrots and Beans wordt afgeweken.
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van welke gebruiker dan ook wordt door Carrots and Beans uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens indien Carrots and Beans daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
 1. Algemene voorwaarden

  Offerte, totstandkoming en wijziging overeenkomst

  1. Aanbiedingen en offertes door Carrots and Beans, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Carrots and Beans of door feitelijke uitvoering komt een overeenkomst tot stand.

  2. Wijzigingen van de overeenkomst binden Carrots and Beans slechts voor zover deze schriftelijk door Carrots and Beans zijn bevestigd c.q. feitelijk door Carrots and Beans zijn uitgevoerd.

  3. Carrots and Beans is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging betreft van meer dan 10%, is de gebruiker gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

  4. Alle prijzen voor bedrijfsmatige gebruikers zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt. Alle prijzen voor particuliere gebruikers zijn inclusief btw.

  5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

  6. Carrots and Beans zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eis van goed vakmanschap uitoefenen. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschappen.

  7. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van door hem geplaatste berichten. Door het plaatsen van een bericht geeft gebruiker Carrots and Beans het eeuwigdurende recht om geplaatste berichten in andere publicaties te gebruiken, tenzij een redelijk belang van de gebruiker zich hiertegen verzet. Dit recht van Carrots and Beans duurt voort ook nadat gebruiker de overeenkomst beëindigd heeft. Indien het bericht een advertentie betreft is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de conformiteit van de aangeboden producten en/of diensten met de inhoud van het bericht.

  8. Het is de gebruiker verboden berichten of foto's te plaatsen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde, de goede zeden, deze algemene voorwaarden of die inbreuk maken op rechten van derden. Daarnaast is het verboden een bericht te plaatsen dat naar het oordeel van Carrots and Beans: a) beledigend, racistisch en/of discriminerend is; b) schade kan toebrengen aan derden; c) pornografisch van aard is; d) betrekking heeft op multi level marketing; e) uitsluitend een verwijzing naar een andere website betreft; f) betrekking heeft op affiliate en/of partner programma's; g) betrekking heeft op kettingbrief en/of piramide constructies.

  9. Carrots and Beans behoudt zich het recht voor om een gebruiker die berichten plaatst die niet aan de in het vorige lid genoemde voorwaarden voldoen, uit te sluiten en de berichten te wijzigen dan wel te verwijderen. Voor zover sprake is van mogelijk strafbaar handelen behoudt Carrots and Beans zich tevens het recht voor aangifte te doen bij de daartoe bevoegde instantie.

  10. BETALING

  11. Indien en voor zover de gebruiker een bedrag verschuldigd is aan Carrots and Beans gelden de volgende voorwaarden.

  12. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.

  13. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Carrots and Beans aangewezen bank- of girorekening. Carrots and Beans heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Carrots and Beans, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Carrots and Beans is ontvangen.

  14. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de bedrijfsmatige gebruiker van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De gebruiker is aan Carrots and Beans vanaf dat moment de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De particuliere gebruiker raakt in verzuim nadat Carrots and Beans een betalingsherinnering heeft gestuurd en de particuliere gebruiker ook daarna nog niet betaald heeft.

  15. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de gebruiker de wettelijk bepaalde incassokosten verschuldigd, ongeacht of Carrots and Beans buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken.

  16. Onverminderd de overige rechten van Carrots and Beans in dit artikel, is de gebruiker jegens Carrots and Beans, voor zover dat wettelijk toegestaan is, gehouden om buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden die Carrots and Beans heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een - niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier.

  17. Intellectuele eigendomsrechten

  18. De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door Carrots and Beans uitgegeven publicaties en andere informatieve producten, zoals de websites van Carrots and Beans, berusten bij Carrots and Beans. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van Carrots and Beans mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Carrots and Beans worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins.

  19. Overmacht

  20. Indien naar het redelijk oordeel van Carrots and Beans als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door Carrots and Beans zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

  21. Indien Carrots and Beans bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

  22. Aansprakelijkheid

  23. Carrots and Beans stelt middelen ter beschikking om gebruikers met elkaar in contact te brengen. Carrots and Beans is hierbij geen partij en derhalve nimmer aansprakelijk ten aanzien van enige verplichting die uit een tussen gebruikers gesloten overeenkomst voortvloeit zoals de betaling, conformiteit, levering, garantie of klachtafhandeling.

  24. Carrots and Beans is, voor zover dat wettelijk toegestaan is, op geen enkele wijze aansprakelijk voor: a) de onbereikbaarheid van berichten op de website http://carrotsandbeans.nl/; b) het onrechtmatig gebruik van http://carrotsandbeans.nl/ door derden. c) schade die voortvloeit uit het verlies van wachtwoord en/of gebruikersnaam door gebruiker; d) onjuistheden en/of onvolledigheden in geplaatste berichten; e) websites waarnaar http://carrotsandbeans.nl/ verwijst; f) het onrechtmatig gebruik van afbeeldingen op http://carrotsandbeans.nl/ door derden.

  25. De gebruiker vrijwaart Carrots and Beans voor aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van tekortkomingen in berichten, afgeleverde producten en/of diensten, waaronder begrepen veiligheidsgebreken in de zin van de productaansprakelijkheidswetgeving, respectievelijk als gevolg van handelen of nalaten van de gebruiker of diens hulppersoon.

  26. Carrots and Beans is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de gebruiker ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van Carrots and Beans in de nakoming van de overeenkomst lijdt, indien die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Carrots and Beans. Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade voor bedrijfsstagnatie is Carrots and Beans nimmer aansprakelijk.

  27. De totale aansprakelijkheid van Carrots and Beans wegens een eventuele toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen Carrots and Beans en de gebruiker zal, voor zover dat wettelijk toegestaan is, in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw).

  28. Carrots and Beans is, voor zover dat wettelijk toegestaan is, niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de gebruiker zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

  29. Reclames

  30. Eventuele klachten omtrent een door Carrots and Beans geleverde dienst, dienen terstond door de gebruiker aan Carrots and Beans schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 8 dagen na de levering zijn verstreken, kan door de bedrijfsmatige gebruiker niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd.

  31. Ontbinding en beëindiging

  32. De gebruiker wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, en niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

  33. Ingeval van verzuim van de gebruiker is Carrots and Beans gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de gebruiker en/of het door de gebruiker eventueel aan Carrots and Beans verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen.

  34. Verwerking persoonsgegevens

  35. In het kader van de dienstverlening, uitvoering van haar activiteiten, of wanneer u anderszins contact heeft met Carrots and Beans, legt Carrots and Beans gegevens vast. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Uw persoonsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt voor de dienstverlening en voor de uitvoering van via Carrots and Beans gesloten overeenkomsten. De gegevens kunnen verder na analyse worden gebruikt door Carrots and Beans en, indien u daar toestemming voor gegeven heeft in het voorkomende geval ook door haar partners en zorgvuldig geselecteerde bedrijven (derden) om u per post, telefoon, sms, e-mail en/of andere media op de hoogte te houden van interessante informatie, activiteiten, nieuws, aanbiedingen en dergelijke. Deze partners en derden hebben verklaard zich te houden aan de Code e-mail en de privacyregelgeving. Indien u geen prijs stelt op informatie over activiteiten, producten en diensten van Carrots and Beans, haar partners en derden, dan kunt u uw gegevens laten blokkeren door dit kenbaar te maken op info@carrotsandbeans.nl.

  36. Geschillen en toepasselijk recht

  37. Op een met Carrots and Beans gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

  38. Alle geschillen, direct of indirect voortvloeiende uit of betrekking hebbende op deze overeenkomst worden in eerste aanleg voorgelegd aan de bevoegde (kanton)rechter te Utrecht. Voor zover deze rechter, ingeval van een overeenkomst met een particuliere gebruiker niet relatief bevoegd is, dan is die gebruiker gerechtigd om binnen één maand nadat Carrots and Beans zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet relatief bevoegde rechter.

 2. Voorwaarden voor particuliere gebruiker

  Prijsvragen en acties

  1. Ingeval van acties en prijsvragen geldt: a) dat voor deelname aanmelding via http://carrotsandbeans.nl/ vereist is; b) dat medewerkers van Carrots and Beans en prijsvraag-adverteerders uitgesloten zijn; c) dat deelnemers meerderjarig moeten zijn; d) dat inzendingen eigendom van Carrots and Beans worden; e) dat aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze; f) dat de maandelijkse winnaars worden gecommuniceerd op http://carrotsandbeans.nl/; g) dat prijzen worden verzonden naar het bij aanmelding opgegeven adres, op voorwaarde dat dit een Nederlands (post)adres betreft; h) dat over de uitslag van prijsvragen en acties niet kan worden gecorrespondeerd; i) de aanbieder handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen, klein promotioneel kansspel.

 3. Voorwaarden voor bedrijfsmatige gebruiker

  1. De bedrijfsmatige gebruiker kan tegen betaling advertenties plaatsen.

  2. De bedrijfsmatige gebruiker met een online winkel is zelf verantwoordelijk voor de procedure en afhandeling van een bestelling. Hieronder wordt mede, maar niet uitsluitend, de bestelprocedure, de verwerking van persoonsgegevens en de afhandeling van de bestelling, de betaling en garantie en het naleven van overige wettelijke verplichtingen verstaan.

  3. De bedrijfsmatige gebruiker zonder online winkel krijgt, net als de koper, van Carrots and Beans een reserveringsnummer. Met behulp van dit reserveringsnummer kunnen de bedrijfsmatige gebruiker en de koper een overeenkomst sluiten. Carrots and Beans is daarbij geen partij.